Gelibolu Vakfı

Resmi Senedimiz

GELİBOLU VAKFI SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

Madde  1-Vakfın adı GELİBOLU VAKFI ’dır. İş bu resmi senette bundan böyle Vakıf olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakıf merkezi Çanakkale İli, Gelibolu İlçesinde olup, adresi Belediye İş Hanı Kat-4 No:96 Gelibolu-ÇANAKKALE ’dir.

Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

 

VAKFIN GAYESİ:

 

Madde 3-Vakfın amacı; vakıf kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, Gelibolu’da mevcut vakıf eserlerini korumak ve halkın istifadesine sunmak için gerekli tedbirleri almak, Gelibolu ve çevresinin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesini hızlandırmak için gerekli olan tanıtım ve teşvik çalışmaları yapmak bu konuda çalışma yapan diğer kurum ve kuruluşlara destek olmak, Gelibolu ve çevresinde yaşayan vatandaşlar arasında dayanışmayı ve paylaşmayı artıracak her türlü tedbiri almak ve bu yöndeki girişimleri desteklemek, yeterli eğitim, sağlık, barınma ve beslenme imkânlarına sahip olmayan kişilere yardımlarda bulunmak, Gelibolu ve çevresinin gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda hak ettiği tanınırlık noktasına gelmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

 

Madde 4-Vakıf 3.maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere,

 

                 1-Gelibolu ve çevresinde mevcut olan vakıf eserlerinin kuruluş gayelerine uygun şekilde yaşatılmasını vazife edinir, bu konuda mümkün olan tedbirleri alır, uygun plan ve programları yapar, uygular ve gerekli faaliyetleri yürütür.

 

                  2-Gelibolu ve çevresinde mevcut vakıf ve tarihi eserlerin, kültürel ve ekonomik potansiyelin tanıtımı için Gelibolu içinde, yurt çapında veya yurt dışında faaliyetler ve programlar yürütür. Kamu ve özel kuruluşların aynı amaca yönelik çalışmalarını destekler.

 

                  3-Amacı doğrultusunda dergi, bülten, kitap, gazete v.s yayınlayabilir, web sitesi, radyo, televizyon kurabilir, kiralayabilir, film yapabilir, başka her türlü basım ve yayım faaliyetlerinde bulunabilir.

 

                  4-Seminer, konferans, panel, sempozyum gibi kitle iletişim faaliyetleri, geziler ve davetler düzenleyebilir.

 

                  5-Geliri ölçüsünde eğitim kurumlarında kurs, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora vs gibi öğrenim gören muhtaç öğrenci ve akademisyenlere burslar verir, kanunlar çerçevesinde üniversite, yurt binaları, kitaplıklar, okuma mekânları ve benzerlerini tesis eder; öğrenim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için kitap, malzeme, kaynak ve imkân sağlar.

 

                  6-Eğitim, bilim, sanat, kültür, spor faaliyetlerinin vakfın amacı doğrultusunda desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına öncü veya yardımcı olur.

 

                  7-Amacı doğrultusunda olmak üzere gerek yurtiçi gerekse yurtdışı diğer vakıflar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya sivil kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

                   8-Gerekli gördüğünde iktisadi ve ticari işletmeler kurabilir veya mevcut iktisadi ve ticari faaliyetlere katılabilir.

 

                    9-Amacı doğrultusunda kullanılmak üzere motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava araçları satın alabilir, kiralayabilir, kiralama yoluyla edinebilir (leasing), ihtiyaç fazlasını gelir sağlamak amacıyla kiraya verebilir.

 

                   10-İmkânları ölçüsünde ülkemizde veya dünyada meydana gelebilecek afetlere müdahil olmak ve mağdur olanlara maddi ve manevi destek verebilir. Şehit ailelerine ve gazilere, öksüz, yetim, dul, fakir ve engelli ihtiyaç sahiplerine maddi veya manevi yardımda bulunabilir, yardım faaliyetlerini organize edebilir ve bu doğrultuda kermes gibi organizasyonlar düzenleyebilir.

 

                    11-Amacı doğrultusunda Gelibolu içinde veya dışında Gelibolu’nun tarihi, turistik, kültürel, ekonomik, sosyal, sağlık ve eğitim alanında gelişmesi yönünde faaliyet gösteren ilgili vakıf, dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve onları destekleyebilir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

 

Madde 5-Vakıf, gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve onları kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal edindiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI:

 

Madde 6-Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Ilgar dere köyü  Çanakkale H16-B Pafta, 122 Parsel numaralı 50.000 (elli bin) Türk Lirası değerinde 7.700 m2  tarla vasıflı arazi ve T.C.Vakıflar Bankası Gelibolu Şubesinde Vakıf adına blokeli TR31000150015800729949122 numaralı hesapta mevcut 1.500 (bin beş yüz) Türk Lirası tutarındaki paradır.

 

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırabilir. Vakfın herhangi bir menkul veya gayrimenkul malı, herhangi bir hakkı veya bunların tamamı eğer gideri gelirinden fazla hale gelmeye başlamışsa veya bunlar değerleri ile orantılı gelir getirmez hale dönüşmekteyse ya da yasaların tanıyacağı başka sebepler gerçekleşmiş olursa, yasadaki usul ve şartlarda satılıp başka mal ve haklara dönüştürülebilir. Bunun için Mütevelli Heyetinin bu yönde bir karar alması ve Yönetim Kurulu’na yetki vermesi gerekir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

 

Madde 7-Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 

a)-Mütevelli Heyet

 

b)-Yönetim Kurulu

 

c)-Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

 

Madde 8-Vakıf mütevelli heyeti, vakfın en yüksek karar organı olup aşağıda sayılan kişilerden oluşur;                                                                                                                                     1-İş bu vakıf senedinin sonunda vakıf kurucusu olarak adları ve imzaları bulunan 13 (on üç) kişi,

 

2-Üyeliği kabul etmeleri halinde, görev süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla, Gelibolu’ da üst düzey yöneticilik yapan (atanmış veya seçilmiş) en fazla 2 (iki) kişi,

 

3-İhtiyaç duyulması halinde, Gelibolu’da yaşayan ve halk içinde tavır ve davranışlarıyla örnek kişi olarak dikkat çeken esnaf, sanatkar, çiftçi, idareci ve sair zümrelerden, yönetim kurulu veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin beşte dördünün (4/5) kararıyla seçilecek en fazla 5 (beş) kişi.

 

Kurucu üyeler, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak yönetim kuruluna verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, eksilen mütevelli heyet üyesinin listesindeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Kabul eden üye kurucu temsilcisi sıfatıyla mütevelli heyet üyesi olur. Kurucu temsilcileri de göreve geldiklerinde aynı amaçla bir yazı hazırlayarak yönetim kuruluna verirler.

 

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

 

Mütevelli heyet, vakfın tescilini müteakip yapacağı ilk toplantıda, kendi arasından 2 ( iki ) yıllığına bir mütevelli heyet başkanı seçer.

 

 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 9-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Yönetim kurulunu seçmek,

 

b) Denetim kurulunu seçmek,

 

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

 

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

 

Madde 10-Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,

 

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

 

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam- sayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:

 

Madde 11-Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

 

Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

Madde 12-Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

 

Bu sıfatla yönetim kurulu;

 

a) Vakfın gayesi ve mütevelli heyetçe belirlenen ilkeler doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

 

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

 

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

 

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

 

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

 

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

m) Vakıfta personel çalıştırılması durumunda, atanma, işten çıkarılma, ücret, izin ve diğer özlük haklarını gösteren bir istihdam yönetmeliği hazırlayarak mütevelli heyetin onayına sunar. Gerektiğinde bu yönetmelikte aynı yoldan değişiklik yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

 

Madde 13-Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

 

Madde 14-Denetim Kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

 

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

 

Madde 15-Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

 

Madde 16-Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

 

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

 

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

 

Madde 17-Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

 

Madde 18-Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

 

Madde 19-Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, mütevelli heyetin 2/3 çoğunluğu ile karar vereceği vakıf, dernek ya da kuruma devredilir. Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKIF KURUCULARI:

 

Madde 20-Vakıf kurucularının adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları aşağıda gösterilmiştir.

 

Atıl YAVUZERLER                      

 

Barbaros TAN                            

 

Barış ENGİN                              

 

Bülent ÇETİN                          

 

Emrah GÖKBAYRAK                

İskender KAYA

 

Mahmut ÇETİN                        

 

Mesut BOZKURT                      

 

Mustafa İsmail YÜZÜAK          

 

Özcan ÖZTÜRK                         

 

Selçuk GELMEZ                       

 

Taner BARDAKÇI                     

 

Taner AYDIN                             

 

Yusuf ACAR                                

Sosyal Medyada Gelibolu Vakfı

Bize Ulaşın

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.